דצמ 312014
 

דצמבר. פורסמו המלצותיה של "הועדה לרפורמה יהודית", שמינה המלך פרידריך-וילהלם ה-2, יורשו של פרידריך הגדול, לבדיקת האפשרות להטבת מצבם של היהודים. ועדה זו הוקמה בעקבות עצומה שהוגשה למלך בשנת 1787, מטעם נציגי הקהילות היהודיות בפרוסיה, להקל על השתלבות היהודים בחברה ובמדינה הפרוסית. ראשי הקהילה היהודית בברלין יזמו את הפנייה אל המלך החדש, לאחר שזה, עם עלותו לכס המלוכה, הביע את רצונו "להקל ככל שאפשר את מצבה של האומה [היהודית] המדוכאה הזאת". ואולם דיוני הוועדה שנמשכו שנתיים הניבו המלצות כה פושרות, עד שהנציגים היהודים, בהנהגת דוד פרידלנדר, הגיבו בהבעת  "משאלה איומה", כדבריהם, להשאיר את המצב, כפי שנקבע בימי פרידריך הגדול, על כנו. חברי הוועדה הממלכתית הציעו להשאיר בעינה את הגדרת מעמדם של היהודים כ"יהודים נסבלים" ו"יהודי חסות", לבטל את הערבות הקולקטיבית של היהודים בתשלום מסים, אך לא לשנות מנטל המסים המושת על היהודים. יהודים יורשו לעסוק בעבודת אדמה, אך לא יורשו לרכוש קרקעות מעובדים; יהודים יורשו לעסוק באומנויות, שאינן מאורגנות באמצעות הגילדות. התפישה שעל פיה עיצבו חברי הוועדה את המלצותיה היתה שיש להגן על כלל האזרחים מפני השנאה שרוחשים היהודים אל הגויים. אין לחולל שינויים ממשיים בתקנות לגבי היהודים, קודם שיעברו אלה "שיפור יסודי וכללי".

בינתיים הורה המלך על ביטול מס הגולגולת, ה"לייבצאלל", שהושת על כל יהודי הנכנס בשערי עיר או בתחומי המדינה (1787); כן בוטלה תקנת הפורצליין (מכס הקוניה) המשפילה (1788).