דצמ 312014
 

בוארשה הוקם, ביזמה משותפת של הממשלה ושל חוג המשכילים היהודים, "ועד בני הברית הישנה", שתפקידו לפעול להפצת ההשכלה בישראל ולזקק את הדת היהודית, תוך סילוק מושגים פסולים, שאינם מתאימים לרוח הזמן. חברי הוועד היו פקידי ממשלה, ובצדם וועדה מייעצת של חמישה נכבדים יהודים וחמישה ממלאי-מקום.