דצמ 312014
 

הלאנדטאג של סכסוניה, בה ישבו כשמונה מאות יהודים, אישר תיקונים בחקיקה היהודית המקילים מעט על חופש הפולחן וחופש התעסוקה של היהודים. בסכסוניה נעצר עד כה תהליך האמנציפציה של היהודים. ההגבלות החמורות על חופש המגורים, התעסוקה והתנועה של היהודים, ירושת המשטר הישן, לא חל בהן שינוי בכל תהפוכות העת החדשה. הקהילות היהודיות בלייפציג ובדרזדן שאבו אומץ מרוחות החירות המנשבות ברחבי גרמניה ויזמו פניות חוזרות אל הלאנדטאג להעניק אמנציפציה מלאה ליהודי סכסוניה.