ינו 012015
 

ינואר

31 בינואר. בחוקת פרוסיה הוכנס תיקון שקבע כי "הדת הנוצרית היא יסוד ושורש המוסדות הממלכתיים השייכים לפולחן דתי, ואין זה סותר את עקרון החירות הדתית הכלול בסעיף 12 של החוקה". סעיף 12 קבע כי "הזכויות האזרחיות והמדיניות אינן תלויות בדת", ואילו על בסיס התיקון החדש ניתן היה למנוע מינוי יהודים למשרות ממלכתיות או הסמכתם כעורכי דין, או קבלתם כמורים בבתי-הספר היסודיים והתיכוניים הממלכתיים. משך שנות החמישים פעלו החוגים השמרנים להביא לביטול סעיף 12, אך הממשלה הדפה ניסיונות אלה בטענה כי ממילא  על בסיס התיקון הקובע את נוצריותה של פרוסיה אין היהודים יכולים לאייש משרות ממלכתיות.

פברואר

17 בפברואר. הבית העליון בבווריה החליט שאין להעניק לפי שעה שוויון זכויות ליהודים. ב-1851 קיבלו הפרלמנט והממשלה בבווריה החלטה המשיבה על כנם את החוק משנת 1813 המגביל את מספר היהודים בממלכה ואת התקנות ("המאטריקולים") המכבידות על תנועת יהודים ועל התיישבות יהודים בערים ובכפרים. התגברות המגמה הריאקציונית שביקשה לבטל את הישגי 1848 פגעה קודם כל בשוויון הזכויות ליהודים. במחצית הראשונה של שנות החמישים בוטלו הזכויות האזרחיות שהוענקו ליהודים והוחזר משטר החסות הישן, שקדם למהפכת 1848, בכמה מן המדינות בגרמניה.