ינו 012015
 

בכל התיקונים שנתפרסמו לאחר שחרור האיכרים ונסבו בעיקרם על סדרי השלטון העצמי בערים ובכפרים וסדרי המשפט לא הוצאו היהודים מן הכלל. יהודים בעלי קרקע וסוחרים היו רשאים לבחור ולהיבחר למועצות המקומיות.  מערכת המשפט נפתחה לעורכי-דין יהודיים. רק במקרים בודדים נתמנו יהודים כשופטים.