ינו 012015
 

הותקן קו טלגרף בין ירושלים לביירות, שיצר חיבור לקושטא ולארצות אירופה.