ינו 042015
 

הוקמו בתי-דין אזרחיים (אל-מחאכם-אל-אהלייה), חילוניים במהותם. זה היה השינוי המשמעותי היחידי שהנהיגו הבריטים בחיי הקהילה היהודית במצרים.