Permalink  1814-1789, אפריקה, מצרים  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

כיבוש מצרים בידי נפוליאון (1802-1799), אף שהיווה אפיזודה שחלפה במהירות היה בבחינת מכת ברק, שזעזעה הן את אוכלוסי מצרים והן את הציבור היהודי הקטן בתוכה. היה זה חיבוק הדוק ראשון עם מעצמה אירופית, שהבקיעה אל לב המרחב המוסלמי. הצרפתים הכריזו מיד על שוויון זכויות לכל, בכלל זה גם היהודים. גם אם זכויות אלה פקעו ובטלו עם פקיעת השלטון הצרפתי, ליהודים נפתח לרגע צוהר לעולם אחר.