Permalink  1895-1878, אסיה, תימן  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

העותמנים שבו לשלוט בתימן בין השנים 1872 ל-1913. משטר זה הבטיח יתר ביטחון ויציבות לקהילות היהודיות, בעיקר בצנעא הבירה. יתר על כן, דרכו ובאמצעותו חלחלו השפעות התרבות המודרנית, אף כי בהיקף ובמידה צנועים. אותם יהודים, מקרב השכבה הדקה של הסוחרים והפרנסים, שבאו במגע עם השלטונות העותמניים, חיקו את מנהגם ולבושם של הפקידים התורכיים, חבשו תרבוש מצויץ, ונחשבו פורקי עול גמורים בעיני היסודות השמרניים. הדת הוסיפה לשלוט בכיפה בחיי יהדות תימן; אך ניכרה השפעתם הגוברת של החוגים המבוססים יותר מבחינה כלכלית בעיצוב המנהיגות הקהילתית.